تعرفه عادی
رایگان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک14.9 تومان
1000 پیامک13.9 تومان
10000 پیامک12.9 تومان
50000 پیامک12.7 تومان
100000 پیامک12.5 تومان
1000000 پیامک12 تومان
ثبت نام
تعرفه تک ستاره
50000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک13.9 تومان
1000 پیامک12.9 تومان
10000 پیامک12.7 تومان
50000 پیامک12.5 تومان
100000 پیامک12 تومان
1000000 پیامک11.7 تومان
ثبت نام
تعرفه دو ستاره
99000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک11.3 تومان
1000 پیامک11.3 تومان
10000 پیامک11.3 تومان
50000 پیامک11.3 تومان
100000 پیامک11.3 تومان
1000000 پیامک11.3 تومان
ثبت نام
امکانات تمامی سامانه‌ها یکسان می‌باشد،تفاوت پنل ها تنها در قیمت پیامک ها است
مبلغ ماده 19 و ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می شود