تعرفه عادی
رایگان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک17.8 تومان
10000 پیامک16.8 تومان
50000 پیامک16.5 تومان
100000 پیامک16.2 تومان
1000000 پیامک15.5 تومان
ثبت نام
تعرفه تک ستاره
50000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک16.8 تومان
10000 پیامک16.5 تومان
50000 پیامک16.2 تومان
100000 پیامک15.5 تومان
1000000 پیامک15.2 تومان
ثبت نام
تعرفه دو ستاره
99000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک14.8 تومان
10000 پیامک14.8 تومان
50000 پیامک14.8 تومان
100000 پیامک14.8 تومان
1000000 پیامک14.8 تومان
ثبت نام
Window size: 1366 x 728
Viewport size: 1366 x 599