تعرفه عادی
رایگان
تعرفه پیامک
تعرفه هرپیامک25.9 تومان

ثبت نام
تعرفه تک ستاره
199000 تومان
تعرفه پیامک
هر پیامک22.9 تومان

ثبت نام
تعرفه دو ستاره
299000 تومان
تعرفه پیامک
کمتر از 500 هزار پیامک20.9 تومان
بیشتر از 500 هزار پیامک19.9 تومان
ثبت نام
Window size: 1366 x 728
Viewport size: 1366 x 599